Objectius Generals del nostre Projecte Educatiu de Centre

- Proporcionar als nens i nenes una educació integral que possibiliti el desenvolupament maduratiu i saludable del seu cos.

 

- Facilitar l’adquisició d’hàbits intel·lectuals, tècniques de treball, coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics per tal que assoleixin un domini de les competències bàsiques.

 

 

- Preparar-los per al seu futur, essent ciutadans amb criteri propi, sentit de la responsabilitat i respecte als altres.


 

- Potenciar l’arrelament al medi natural, creant uns valors ecològics i un coneixement dels cicles naturals.

 

- Utilitzar una metodologia oberta i de participació, amb la incorporació de les noves tecnologies, que respecti els diferents ritmes d’adquisició d’aprenentatges.


Ens definim com una escola

 

Pública: al servei de tots els ciutadans i que inclou les etapes del segon cicle de l’etapa no obligatòria d’Educació Infantil dels 3 als 6 anys i les etapes de l’educació Primària (dels 6 als 12 anys).

 

- Catalana: la llengua vehicular és la catalana, que és la pròpia del país, i es fan les classes normatives de castellà per tal de garantir, quan acabin la Primària, el mateix domini de les dues llengües.

 

- Oberta: al món que ens toca viure i basada en aprenentatges significatius.

 

- Inclusiva: acollim nens amb minusvalues físiques i psíquiques.

 

- Plural: educació no discriminatòria per raó d’ètnia, religió, llengua, cultura i/o sexe, basada en el respecte per la pluralitat i la diversitat i que fomenti una bona convivència escolar i social.